- Advertisement -
loading...

พรุ่งนี้แล้ว!! เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 เปิดรายละเอียดพร้อมเพิ่มเงื่อนไขใหม่.. เช็คด่วนจะได้ไม่พลาดอีก!!


จากกรณีที่รัฐบาลเปิดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยการเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล แต่ในครั้งแรกพบว่ามีประชาชนหลายส่วนที่ไม่ทราบข่าวข้อมูล และไปลงทะเบียนไม่ทัน ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้มติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 3 เม.ย. เป็นวันแรก ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และคนที่เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วเมื่อปี 2559 จะต้องมาสมัครใหม่หรือไม่ ติดตามได้จากรายงานต่อไปนี้

โดยในวันนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ (3 เม.ย.) รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 เป็นวันแรก จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 60 เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อปีที่แล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,500 บาท และ 3,000 บาท จำนวน 7,715,359 ราย มีการโอนเงินไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 97.5 ส่วนที่เหลือเนื่องจากไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ไม่ไปติดต่อกับธนาคาร


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เพราะเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรง โดยประชาชนสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปย์เม นท์ www.epayment.go.th และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.60 ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้


ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งรอบนี้เปิดนานกว่ารอบแรกเพื่อป้องกันประชาชนที่ไม่ทราบข้อมูล ในการไปสมัครอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทาง ดังนี้

– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
– ธนาคารกรุงไทย
– สำนักงานคลังจังหวัด
– สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560

โครงการลงทะเบียนฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) (5.2) ที่ดิน
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป (สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505) อ่านเพิ่มเติมติดตามข่าวสาร ได้ที่ www.fpo.go.th

หลังลงทะเบียน (เดือนมิถุนายน) สามารถตรวจสอบได้ ช่องทางนี้
1. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน ที่เว็บไซต์ epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้
Google Plus
- Advertisement -