- Advertisement -
loading...

ประกาศด่วน! มหาดไทยสั่งจัดมหรสพ งานรื่นเริง วันลอยกระทงได้ตามปกติแล้ว


นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงวันลอยกระทงปี 2559 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ระบุว่า

ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท.0622/ว.76 ลว.1 พ.ย.59 ในข้อ 1. ที่มีสาระให้งดส่วนที่จัดเป็นมหรสพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงในวันลอยกระทง นั้น มท.ขอยกเลิกข้อความตามข้อ 1.ในหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นโดยจะแจ้งรายละเอียดตามมาทางหนังสือเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ในชั้นนี้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนในพื้นที่ทราบถึงการยกเลิกข้อห้ามตามข้อ1 ดังกล่าวด้วย
และขอให้ทุกหน่วยงานรับทราบคำสั่งใหม่ คือ คือให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่นงานมหรสพ งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ โดยให้ผู้จัดพิจารณาตามความเหมาะสม


ที่มา: Matichon
Google Plus
- Advertisement -