- Advertisement -
loading...

ในวันที่ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงรับปริญญาเสร็จสิ้น "ในหลวง" ในฐานะพ่อ ทรงตรัสแบบนี้...


เป็นเรื่องราวของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่อ่านแล้วซาบซึ้งเหลือเกิน กับเรื่องราวในวันสำเร็จการศึกษารับปริญญาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ในวันนั้น องค์ในหลวง ได้ทรงเป็นผู้ประทานพระปริญญาบัตรให้พระเทพฯ


วันที่ 15 กรกฏาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับพระราชทานปริญญา และนำบัณฑิตปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในวันนั้นท่านยังทรงถามสมเด็จพระเทพฯ ว่า

“พ่อแม่เขาต้องถ่ายรูปวันที่สำเร็จการศึกษาใช่ไหม เค้าไปถ่ายที่ไหน พาเราไปสิ”ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติโสมนัสของพสกนิกร ชาวจุฬาฯ ชาวไทย ด้วยทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ บัณฑิต” พระองค์แรกเมื่อเสด็จ พระราชดำเนินไปทรง”ถ่ายรูป” กับองค์บัณฑิตใหม่พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าฯ พระราชินีนาถพระราชวงศ์ และพระประยูรญาติเช่นเดียวกับครอบครัวของบัณฑิตอื่นๆ


สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

ในสมัย รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา มีหนังสือต่างๆคำนวณว่า พระองค์ทรงพระราชทานปริญญากว่า 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชั่วโมง ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบทูลให้ทรงลดการเสด็จลง โดยให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับ ปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น แต่พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า

“พระองค์ เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาที แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีๆ และตลอดไป เปรียบกันไม่ได้เลย”


และที่สำคัญไปกว่านั้น

“พระองค์ทรงบอกว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นสำคัญมาก เพราะบางคนไม่มีโอกาศศึกษาในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก อีกแล้ว”

พระองค์ตรัสว่า “ข้าพเจ้า จะขอพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ บัณฑิติปริญญาตรี ไปจนกว่าจะไม่มีแรง”


่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรเองทุกปี แต่สมัยหลัง มักโปรดให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ที่มา: Manager
Google Plus
- Advertisement -