- Advertisement -
loading...

ลูกหนี้เฮ!! กยศ.ส่งยาหวานลดเบี้ยปรับ 100% ให้ลูกหนี้ค้างชำระทุกกลุ่ม


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับลูกหนี้ค้างชำระทุกกลุ่มที่มีความประสงค์จะปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559

จากการที่กองทุนฯ ได้จัดโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรนายจ้าง ที่ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี ทำให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้และประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากเบี้ยปรับมีจำนวนมาก กองทุนฯ จึงได้มีมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 100% ดังนี้

ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในมาตรการ

1. ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้
2. ผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

เงื่อนไข

1. ต้องชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน
2. ยื่นความจำนงโดยการติดต่อมาที่ กยศ. Call Center 02-016-4888 เพื่อนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้
และรับทราบยอดชำระหนี้ปิดบัญชีดังกล่าว
3. รับสิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2559

ที่มา: SmartSME
Google Plus
- Advertisement -