- Advertisement -
loading...

10 อันดับ "ประเทศที่มีความทุกข์มากที่สุดในโลก"

อันดับที่ 1 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง


สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นประเทศที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด (อันดับที่ 142 จาก 142 ประเทศ) ภายใต้ดัชนี "Legatum Prosperity Index" ประจำปี 2012 นอกจากนี้ ยังอยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดการศึกษาอีกด้วย (ในภาพ: ประชาชนชาวแอฟริกากลางกำลังขนข้าวของหนีตายจากภัยสงคราม)

อันดับที่ 2 สาธารณรัฐคองโก


สาธารณรัฐคองโก ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 141 (จาก 142) แต่ได้คะแนนต่ำสุดในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจ กับหมวดสุขภาพ

อันดับที่ 3 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน


อัฟกานิสถาน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 140 แต่ได้คะแนนในหมวดการบริหาร/การปกครองเป็นอันดับที่ 141 และได้คะแนนในหมวดความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 140

อันดับที่ 4 สาธารณรัฐชาด


ชาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 139 แต่อยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดความปลอดภัย ขณะที่หมวดสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 141 และหมวดการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 140

อันดับที่ 5 สาธารณรัฐเฮติ


ชาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 139 แต่อยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดความปลอดภัย ขณะที่หมวดสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 141 และหมวดการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 140

อันดับที่ 6 สาธารณรัฐบุรุนดี


บุรุนดีได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 137 แต่อยู่ในอันดับที่ 140 ในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ (บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา ทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวันดาอีกด้วย)


อันดับที่ 7 สาธารณรัฐโตโก


โตโกได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 136 แต่ได้คะแนนต่ำที่สุด (142) ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (นอกจากโตโกจะมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังติดอาวุธอีกด้วย)

อันดับที่ 8 สาธารณรัฐซิมบับเว


ซิมบับเวได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 135 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเศรษฐกิจ และหมวดการบริหาร/การปกครอง

อันดับที่ 9 สาธารณรัฐเยเมน


เยเมน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 134 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเสรีภาพส่วนบุคคล (เยเมนเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาหรับ อีกทั้งยังมีอัตราการรู้หนังสือต่ำ เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมืองมายาวนาน)

อันดับที่ 10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย


เอธิโอเปีย ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 133 แต่ได้คะแนนในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมเป็นอันดับที่ 95 (ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของเอธิโอเปียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมภาคบริการก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการคมนาคม)

ที่มา: Sanook
Google Plus
- Advertisement -