- Advertisement -
loading...

ควรเชื่อเรื่อง "ปีชง" หรือไม่?


:::ควรเชื่อเรื่อง “ปีชง” หรือไม่? :::

...คนอย่างแจ่ม แจ่ม ปุจฉา - กราบนมัสการพระคุณเจ้า
อยากกราบเรียนถามพระคุณเจ้าในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ "การชง"
ว่าเท็จจริงในศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้อย่างไร
ว่าควรเชื่อในการชง

หรือใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิตคิดตัดสินใจ
....พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ...
"ฤกษ์ยามนั้นไม่สำคัญเท่ากับกรรมคือการกระทำ"
หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ดังหวัง
โดยไม่จำต้องพึ่งฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม
ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่ ดังมีพุทธพจน์ว่า...

“ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่”
อันที่จริงเมื่อใดที่เราทำความดี เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดี ยามดีอยู่แล้ว
ดังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งว่า...
“สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี”
...มาถึงตรงนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าความเชื่อเรื่องชงนั้นไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา
ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยซ้ำ
...หากจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา
รวมทั้งคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องสัปปุริสธรรม
นั่นคือ จะทำอะไรก็ตาม....

ควรรู้จักเหตุ
รู้จักผล
รู้จักตน
รู้จักประมาณ
รู้จักกาล
รู้จักชุมชน
และรู้จักบุคคล

หากรู้ทั้ง ๗ ประการนี้แล้ว ก็ย่อมประสบความสำเร็จ
มีชีวิตที่เจริญงอกงาม
จาก พระไพศาล วิสาโล

Google Plus
- Advertisement -